مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

دو صنف از اهل آتش می باشند که بعد از آن دو کسی اهل آتش نباشد:گروهی که تازیانه ای مانند دم گاو دارند و با آن به مردم می زنند، و زنانی که پوشیده و برهنه هستند(لباس های توری و یا بدن تن نما) و با ناز و گردن کشی راه می روند، سرهایشان مثل کوهان شتر بختی است (موها را روی سر جمع می کنند) اینان داخل بهشت نمی شوند و بوی بهشت را هم استشمام نمی کنند، حال آنکه بوی بهشت از پانصد سال راه به مشام می رسد.

***

امام صادق از جدش رسول الله (ص) روایت می کند: شما چگونه می شوید وقتی که زنانتان فاسد و جوانانتان فاسق شوند، امر به معرف نکنید و نهی از منکر ننمائید.

گفته شد یا رسول الله (ص) اینها اتفاق خواهد افتاد؟

فرمود: بله بلکه بدتر از این هم اتفاق خواهد افتاد، چگونه باشید وقتی امر به معروف و نهی از منکر نمائید.

گفته شد یا رسول الله (ص) اینها هم خواهد شد؟

فرمودند: بله و بدتر از این، شما چگونه خواهید بود وقتی که ببینید معروف منکر و منکر معروف شده است.

***

امام صادق می فرمایند: یکی از علائم ظهور آنست که زنها به زنها اکتفا می کنند(هم جنس بازی). و خود را برای همخوابی چاق و فربه می کنند. و می بینی که معیشت زن و زندگیش از فرجش باشد و بینی که زنها مانند مردها برای خود مجلس ترتیب می دهند، و می بینی که زنان به خاطر زنا ستایش شوند، و می بینی که زن به شوهرش رشوه می دهد که با مردان لواط کند. و بینی که مرد از درآمدی که زنش از راه زنا آورده است می خورد، در حالی که می داند و به آن تن داده و دم نمی زند. و بینی که زن بر شوهرش غلبه کرده و آنچه او نمی خواهد انجام می دهد و خرجی شوهرش را می دهد، و بینی که زنان خود را به کفار می بخشند و بر حکومت و هرکاری غالب شده و هرچه میل و هوای نفسشان باشد انجام می دهند.

***

رسول الله (ص) می فرمایند: وقتی دیدید که زن ها سوار زین (اتومبیل و...) شدند، و زنان آوازه خوان زیاد شدند، و شهادت به دروغ داده می شود، و علنا خمر نوشیده شود و نماز خوانها همچون کفار در ظرف طلا و نقره چیزی بیاشامند و مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا می کنند(همجنس بازی)، پس در این زمان سخت آماده باشید و از سنگ باران شدن از آسمان بترسید.

***

اگر کسی بخواهد بداند که آیا فتنه به او رسیده یا نرسیده، پس نگاه کند اگر چیزی را حلال می داند که سابقاً حرام می دانسته، و چیزی را حرام می داند که سابقاً حلال می دانسته پس بداند که فتنه به او رسیده.

***

امام موسی کاظم(ع) می فرمایند: اگر بخواهیم شیعه خود را جدا کنیم و بررسی کنیم ایشان را نیابیم مگر وصف کننده( شیعه زبانی) و اگر بخواهیم امتحان کنیم ایشان را نیابیم مگر مرتد و از دین برگشته و اگر بخواهیم در بوته امتحان قرار دهیم از هزار یکی باقی نماند، و اگر غربالشان کنیم چیزی جز خاصان من باقی نمی مانند، به راستی که آنان مدتی است که تکیه بر بالهایشان داده و می گویند ما شیعه علی(ع) هستیم، حال آنکه شیعه علی(ع) کسی است که قولش را اعمالش تصدیق کند.

***

از رسول الله (ص) روایت شده: پیش از ظهور صواعق (مرگ ناگهانی) زیاد می شود. مردم صبح کنند و از هم سوال کنند چه کسی دیشب به مرگ ناگهانی  مرده است. می گویند: فلان و فلان کس.

***

از رسول الله (ص) روایت شده: فته به شهر زوراء می آید (تهران یا بغداد) پس چقدر زن و مرد کشته شده و اموال غارت می شود، در آن موقع است که فرج حلال شده زیاد شود. خدا رحمت کند کسی را که در آن زمان زنان بنی هاشم را جای دهد و نگهداری کند.

***

برگرفته از:علائم آخرالزمان پیرامون ایران و طهران

+نوشته شده در ۱۳۸٩/٥/٢ساعت٢:٥٤ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()