مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

رجب، ماه صفادادن به دل وطراوت بخشیدن به جان است، ماه توسل ، خشوع ، ذکر، توبه، خودسازی وپرداختن به زنگارهای دل وزدودن سیاهی ها تلخی ها ازجان است. دعای ماه رجب ، اعتکاف ماه رجب، نماز ماه رجب، همه وسیله ای است برای این که مابتوانیم دل وجان خودراصفاوطراوتی ببخشیم، سیاهی ها، تاریکی ها وگرفتاریها رااز خوددور کنیم وخودمان راروشن سازیم . این فرصت بزرگی است برای ما ؛ به خصوص برای کسانی که توفیق پیدامی کنند دراین ایام اعتکاف کنند.

حضرت آیت ا...خامنه ای

+نوشته شده در ۱۳۸٩/٤/۳ساعت٤:٠٦ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()