مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

این که حسین (ع) فریاد می‌زند: آیا کسی هست که مرا یاری کند و انتقام کشد؟ مگر نمی داند که کسی نیست که او را یاری کند و انتقام گیرد؟ این سؤال، ‌سؤال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش از آینده است و از همه ماست.

+نوشته شده در ۱۳۸٩/٩/٢٠ساعت۱۱:٠۳ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()