مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

یـابـن الحسن مـــــا عـــقـــده دار کـربـلاییم

بر تــو قــــسم، مـــا بی قــــــــرار کربلاییم

تـــرسیم مـــــاند آرزویـــــش بــــــــر دل ما

مــــا آرزومــــــنـــد دیـــــــار کربـــــــــلاییم

گــــر چه به دور از کربلا آلـــــــوده گـشتیم

امـــــا خــــــدایی غــــمــــــگسار کربـلاییم

جـــــــان سه ساله عمه گیسوی سپــیدت

مـــــا را بـــــــخر مــــــا سر به دار کربـلاییم

تــــا جــــــان بـــود ما را ببـر یـک شب زیارت

مــــا ریــــزه خــــوار ســـفـــره دار کربلاییم

مــــا بــا کسی غیر از حـسیـن کاری نداریم

مــــا تــــشـــنه بـــــوی بــــــهــار کــربلاییم

+نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ساعت٦:۳٢ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()